Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Zoutcentrum

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Holwerda Trading & Transport (hierna: ‘Zoutcentrum’) optreedt als verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij bij de gesloten overeenkomst (hierna: ‘Koper’), wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Identiteit

Holwerda Trading & Transport, tevens handelend onder de naam Zoutcentrum, vestigingsadres Feantersdyk 3 te Earnewald, KvK 50625780.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Ieder door Zoutcentrum gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Zoutcentrum is slechts gebonden aan rechtshandelingen (daaronder begrepen een aanbod) indien deze zijn verricht door daartoe bevoegde medewerkers. Rechtshandelingen verricht door niet bevoegde medewerkers binden Zoutcentrum slechts indien zij deze rechtshandelingen bevestigt.

3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4 Levertijden in aanbiedingen van Zoutcentrum zijn uitsluitend indicatief en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de koopovereenkomst of op schadevergoeding, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 De prijzen genoemd in aanbiedingen van Zoutcentrum zijn exclusief omzetbelasting en vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6 De inhoud van drukwerk, website en dergelijke is voor Zoutcentrum niet verbindend, tenzij daarnaar in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verwezen.

Artikel 4. Levering

4.1 Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Zoutcentrum kenbaar heeft gemaakt.

4.3 Geaccepteerde bestellingen zullen binnen 30 dagen worden uigevoerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgeleverd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen bericht nadat de bestelling is geplaatst.

4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan Koper bij Zoutcentrum, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5 Indien Koper afname weigert, is Zoutcentrum gerechtigd de verkochte zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4.6 Zoutcentrum is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren.

Artikel 5. Emballage

5.1 Indien Zoutcentrum pallets ter beschikking stelt voor de levering, zal Koper deze pallets binnen de voor het betreffende product gebruikelijke termijn aan Zoutcentrum retourneren. Zoutcentrum is gerechtigd aan Koper een redelijke emballagevergoeding in rekening te brengen voor pallets. Zoutcentrum blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ter beschikking gestelde pallets.

5.2 Indien voor, tijdens of na de levering van de goederen schade ontstaat aan de pallets, is Zoutcentrum gerechtigd deze in rekening te brengen aan Koper. Indien naar het oordeel van Zoutcentrum sprake is van onherstelbare schade of indien sprak is van verlies, heeft Zoutcentrum het recht aanspraak te maken op de vervangingswaarde van de pallets. Onder verlies wordt tevens verstaan de situatie waarin de pallets binnen 1 jaar na factuurdatum niet aan Zoutcentrum zijn geretourneerd.

5.3 Zonder schriftelijke toestemming van Zoutcentrum is het Koper niet toegestaan door Zoutcentrum ter beschikking gestelde pallets zelf te repareren. Voorts is het Koper niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Zoutcentrum door Zoutcentrum ter beschikking gestelde pallets voor eigen gebruik aan te wenden.

5.4. Koper is verantwoordelijk voor het voldoen, van aan hem ter beschikking gestelde pallets, aan de wettelijke vereisten en aan normenvoor veilig en deugdelijk transport. Koper vrijwaart Zoutcentrum ter zake voor iedere aansprakelijkheid van Zoutcentrum jegens Koper en/of derden. Zoutcentrum is gerechtigd de belading en het gebruik van pallets te weigeren, indien de pallets naar haar mening niet voldoen aan genoemde vereisten en normen. Zoutcentrum is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de schade, die uit (eventueel) hierdoor ontstane schade vertraging voortvloeit.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling geschiedt online via onderstaande betaalmogelijkheden:

  • iDEAL
  • Betaal na Ontvangst
  • Banktransfer
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro
  • GiroPay
  • Sofort
  • MisterCash

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Zoutcentrum geleverde zaken blijven eigendom van Zoutcentrum totdat Koper al haar verplichtingen, welke voortvloeien uit de met Zoutcentrum gesloten overeenkomsten, volledig is nagekomen.

7.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 Indien derden beslag leggen op de door Zoutcentrum onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper gehouden Zoutcentrum onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

7.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, verduistering en beschadiging.

7.5 Indien Zoutcentrum haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan Zoutcentrum om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zoutcentrum zich bevinden en deze zaken mee terug te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Op de door Zoutcentrum geleverde zaken gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend de door de fabrikant en/of importeur gestelde garantiebepalingen. Bij gebreke daarvan geldt dat Zoutcentrum er voor instaat dat geleverde zaken voldoen aan datgene wat in het handelsverkeer gebruikelijk is.

8.2 Koper dient zelfstandig te beslissen welke zaken hij van Zoutcentrum koopt en waarvoor en op welke wijze hij de gekochte zaken gebruikt. Aan eventuele door Zoutcentrum gedane mededelingen of gegeven adviezen over de toepassingsmogelijkheden en de aanwendingswijze van door Zoutcentrum verkochte zaken, kan Koper geen enkel recht ontlenen.

8.3. Indien Zoutcentrum toerekenbaar tekort schiet en genoegzame prestatie niet alsnog kan geschieden, is Zoutcentrum uitsluitend aansprakelijk voor de Koper geleden directe schade tot maximaal het bedrag waarop de door Zoutcentrum gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Indien en voor zover geen uitkering krachtens aansprakelijkheids- verzekering plaatsvindt, is iedere aanspraak beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag van de geleverde zaken, ten gevolge waarvan de schade is ontstaan. Voor het geval schade is ontstaan door geleverde zaken, welke door Zoutcentrum van een derde zijn betrokken en niet door Zoutcentrum zijn gefabriceerd of bewerkt, is de aansprakelijkheid van Zoutcentrum beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van deze geleverde zaken dan wel ten hoogste de ter zake door derden – leveranciers – verstrekte garanties.

Artikel 9. Recht

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Drachten, 23-10-2011